×

Advertencia

JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 657

Lunes, 04 Junio 2018 16:43

Europa, el somni i la realitat

Europa, el somni i la realitat
Josep Mª Jordan Galduf
Valencia: Faximil Books, 2013
ISBN: 978-84-616-4944-0
Europa no ha deixat de ser un somni per a molts ciutadans des de fa molt de temps. Un somni d’unitat, de benestar, de pau, d’estabilitat, de llibertat, de democràcia, d’economia social de mercat. I aquest somni, fins i tot, ha inspirat un projecte europeu que té ja més de seixanta anys d’història. Un projecte que, en la pràctica, ha fet avançar molt la integració econòmica i social del continent. Hi ha encara, tanmateix, una gran distància entre el somni i la realitat d’Europa. Una distància que sembla haver-se incrementat darrerament en temps de crisi. Un temps en què es parla sovint d’una Europa de distintes velocitats, d’una Europa fragmentada i, fins i tot, d’una Europa en perill de desintegració. Què hi ha de veritat en tot això? Quina és l’evolució real de la Unió Europea? [+]
1.1 JOR eur

CoverTratados consolidados, Carta de los Derechos Fundamentales (2016)
Luxemburgo: OPOCE, 2016, 412 Páginas.

Esta publicación contiene las versiones consolidadas del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que resultan de las modificaciones introducidas por el Tratado de Lisboa. Asimismo, incluye las modificaciones introducidas en los Tratados después de su entrada en vigor, como las disposiciones sobre el Mecanismo Europeo de Estabilidad y el Tribunal de Justicia y las modificaciones efectuadas con motivo de la adhesión de Croacia. La publicación contiene además la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. [formatos pdf. epub y papel]

Versiones consolidadas del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Versión consolidada del Tratado de la Unión Europea
Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Protocolos
Anexos
Declaraciones anejas al Acta Final de la Conferencia intergubernamental que ha adoptado el Tratado de Lisboa firmado el 13 de diciembre de 2007
Tablas de correspondencias

(DOUE C 202/01, 7.6.2016)

Comisión Europea 2010-2014: Resumen de los logros
Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2014
ISBN: 978-92-79-37458-6

En los cinco años transcurridos desde la entrada en funciones de esta Comisión, Europa ha sido testigo de un periodo de cambios sin precedentes. La crisis financiera se transformó en crisis de la deuda soberana, crisis económica y crisis social, haciendo desaparecer las barreras entre la política europea y la política nacional. En tales circunstancias el mantenimiento del statu quo dejó de ser una opción. Si los cinco años previos a la presente Comisión estuvieron marcados por las cuestiones constitucionales formalmente resueltas mediante la introducción del Tratado de Lisboa, los cinco siguientes se vieron determinados por la amenaza de la crisis financiera y de la deuda soberana. Antes estos retos, todos podemos estar muy orgullosos de haber conservado una Europa unida y abierta, que ahora es más fuerte para encara el futuro. [+]

Comence aquesta crònica a l’inici d’un any marcat per la crisi econòmica, quan hi ha algunes esperances de recuperació, però també moltes incerteses i grans dificultats. Què hi passarà? Sóc un estudiós del projecte europeu des de fa molts anys i en aquesta crònica els aniré contant les meues cavil·lacions sobre l’evolució de la Unió i altres temes. Per començar, cal preguntar-nos quina és la situació i quins són els principals reptes econòmics de la Unió Europea ara mateix.

Recordem que la Unió acaba d’estrenar un nou tractat (el Tractat de Lisboa) que l’equipa per millorar-ne el funcionament. No és una tasca fàcil gestionar una Unió de 27 països tan diversa i complexa. Ara queden més clares les funcions que corresponen a la Unió i a cada país, s’hi han creat noves figures (com el president estable del Consell Europeu o l’alt representant d’Afers Exteriors) i ha guanyat pes el Parlament Europeu entre les institucions comunitàries. Però cal posar en marxa (o continuar aplicant) polítiques efectives per a respondre als greus problemes que afronta Europa de manera immediata.

El repte més important, no cal dir-ho, és superar la crisi econòmica i millorar la situació del mercat laboral. Això exigeix una major coordinació de les polítiques econòmiques dels distints països i l’articulació d’una nova estratègia de desenvolupament sostenible per al conjunt d’Europa. Espanya és el país que exerceix aquest semestre la presidència de torn de la Unió Europea, i li correspon (juntament amb la presidència estable) la tasca d’impulsar aquestes accions.

Tres Consells Europeus són rellevants en aquest sentit. El de febrer, dedicat a avaluar la situació econòmica i laboral del conjunt de la Unió; el de març, dedicat a aprovar una nova estratègia europea de desenvolupament sostenible mitjançant una sèrie de reformes estructurals, i el de juny, centrat en la manera de garantir unes finances públiques sostenibles en cada país, ja que són molt alts els nivells de dèficit i de deute públics acumulats com a conseqüència de la crisi econòmica.

A Espanya (i especialment a la Comunitat Valenciana) el problema social més greu és el de l’atur. La consecució d’un major ritme de creixement econòmic és un factor clau per a poder millorar-lo, però també ho és la millora del funcionament del mercat laboral. Totes dues vies són complementàries i igualment necessàries.

D’una banda, cal estimular un canvi del nostre patró de creixement econòmic, tot apostant per nous sectors i noves activitats que ens facen més forts i menys vulnerables. En aquest sentit, la Llei d’economia sostenible i l’aposta per una millora dels nivells de competitivitat de les nostres empreses (incloent-hi els esforços en matèria de formació i innovació) són actuacions molt positives.

D’altra banda, cal millorar el funcionament del mercat laboral per tal d’afavorir la creació de llocs de treball i reduir la dualitat existent entre treballadors estables i temporals; a la fi, cal aconseguir que es cree més ocupació sense haver d’esperar a tenir tan altes taxes de creixement econòmic, i sobretot cal facilitar la incorporació laboral de la gent jove. Però tot això demana un major consens econòmic, social i polític al nostre país. Serem capaços d’assolir-lo?

Josep María Jordán Galduf

La Comisión Europea ha adoptado hoy un nuevo marco para afrontar las amenazas sistémicas para el Estado de Derecho en cualquiera de los 28 Estados miembros de la UE. La iniciativa se propone después de que el Colegio de Comisarios hubiera entablado dos debates orientativos sobre el Estado de Derecho el 28 de agosto de 2013 y el 25 de febrero de 2014, en los que se concluyó que era necesario crear un instrumento para hacer frente, a nivel de la UE, a las amenazas sistémicas contra el Estado de Derecho. El nuevo marco del Estado de Derecho complementará los procedimientos de infracción (en caso de vulneración del Derecho de la UE) y el llamado «procedimiento del artículo 7» del Tratado de Lisboa, que, en su aplicación más severa, permite la suspensión del derecho de voto en caso de una «violación grave y persistente» de los valores de la UE por parte de un Estado miembro. El nuevo marco establece un instrumento de alerta rápida que permite a la Comisión entablar un diálogo con el Estado miembro interesado para prevenir la escalada de amenazas sistémicas contra el Estado de Derecho. Si no se encuentra una solución dentro del nuevo marco del Estado de Derecho, el artículo 7 siempre seguirá siendo el último recurso para resolver una crisis y garantizar la observancia de los valores de la Unión Europea. El nuevo marco no concede ni reclama nuevas competencias para la Comisión, sino que hace transparente la manera en que la misma ejerce su función en virtud de los Tratados. (RAPID, IP/14/237, 11.3.2014)

Lunes, 22 Julio 2013 23:00

La constitución de Europa

Jürgen Habermas
La constitución de Europa
Trotta Editorial, 2012
ISBN: 978-84-9879-313-0

La persistente crisis financiera y la reacción falta de coraje y perspectiva de las élites políticas hacen temer un fracaso del proyecto histórico de construcción europea. Sin embargo, la arquitectónica a la vez supraestatal y democrática de la Unión Europea, fruto de una evolución jurídica sin precedentes, autoriza a pensar en una coordinación de las decisiones de los Estados de la unión monetaria que no obedezca al modelo, seguido hasta ahora, de un ejercicio intergubernamental y posdemocrático del poder. La Unión Europea del Tratado de Lisboa no está alejada de la forma de una democracia transnacional, pues se inscribe en un proceso de juridificación y civilización del poder estatal que posibilita la creación de capacidades de actuación política más allá de los Estados nacionales. El actual derrumbe de las ilusiones neoliberales ha promovido la comprensión de que los sistemas funcionales de la sociedad mundial (incluidos los mercados financieros) ya no pueden ser controlados individualmente por los Estados o por coaliciones de Estados. Como afirma Jürgen Habermas: «En cierto modo, la política como tal, la política en singular, se ve desafiada por esta necesidad de regulación: la comunidad internacionalde Estados tiene que desarrollarse en el sentido de una comunidad cosmopolita de Estados y ciudadanos del mundo». El presente ensayo sobre la constitución de Europa va precedido por un estudio de la relación entre los derechos humanos y el concepto de dignidad humana en el que se muestra cómo la dinámica combativa de indignación, nacida de las experiencias de vulneración de la dignidad humana, impulsa la esperanza razonable de una institucionalización mundial de los derechos humanos. [+]
3.9 HAB con

Viernes, 06 Septiembre 2013 08:28

¿Quién asegura la democracia en la UE?

La defensa de los jueces alemanes del Estado nacional puede entorpecer los retos de mayor integración. En las actuales deliberaciones del Tribunal Constitucional alemán acerca de si el programa de compra de deuda del BCE es acorde con su Constitución se ventila una cuestión más decisiva que la legalidad de esa intervención. La cuestión de fondo no es saber si tales operaciones implican mancomunar subrepticiamente las deudas de manera que los contribuyentes alemanes estarían pagando las deudas de otros; tampoco se trata de determinar si las medidas concretas de salvamento contradicen la prohibición expresa del Tratado de Lisboa o fueron adecuadas a la excepcionalidad de la crisis. Lo que en última instancia se dirime es cuál es la forma de democracia apropiada para la Unión, si la hemos de pensar y configurar conforme al modelo del Estado nacional y quién tiene la legitimidad para asegurar que todo se haga conforme a criterios democráticos. (El País, 6 septiembre 2013)

El papel de la Unión Europea en la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) tras el Tratado de Lisboa: Declaración actualizada de competencias y nuevo acuerdo entre el Consejo y la Comisión para el ejercicio por la UE y sus Estados miembros de sus derechos como miembros de dicha Organización (COM(2013) 333 final, 29.5.2013)

Página 1 de 11

Esta web utiliza cookies con una finalidad estadistica y para mejorar su navegación