×

Advertencia

JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 657

Multimedia. CDE Universitat de València

CoverLes dades de comptabilitat regional publicades recentment per l’INE mostren a les clares la profunditat de la crisi en la Comunitat Valenciana. Aquesta ha vist reduir els seu PIB en un 10% entre 2008 i 2013, la major contracció econòmica de totes les regions espanyoles; i la renda per càpita mitjana de la Comunitat ha quedat en 19.500 euros, que representa el 87,5% de la mitjana estatal. Per sota d’aquest nivell de renda només queden Canàries, Múrcia, Castella-La Manxa, Andalusia i Extremadura. D’altra banda, el servei d’estudis del BBVA estima que la Comunitat Valenciana tindrà enguany una taxa de creixement econòmic encara molt baixa (d’un 0,4%, en comparació amb l’1% del conjunt estatal), però que la situació millorarà el 2015.

Òbviament, la recuperació econòmica s’està endarrerint ací pels grans desequilibris acumulats al llarg de la fase expansiva. Juguen en contra del creixement econòmic valencià la baixa productivitat i l’elevat deute públic, mentre que són factors favorables les exportacions i el turisme. El major repte actual de la Comunitat Valenciana és avançar cap a un canvi decidit de model productiu, tot apostant per la modernització dels sectors tradicionals i l’empenta d’altres nous amb futur. Segons l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE), en la publicació Análisis de la situación económica, social y territorial de la Comunidad Valenciana, els sectors amb major potencial de desenvolupament hi són: l’agroalimentari, els bens de consum, l’hàbitat, l’automoció i mobilitat, els bens d’equip, la sanitat eficient i vida saludable, i el turisme funcional.

El govern de la Generalitat Valenciana ha de definir, per tant, una estratègia adequada a mitjà i llarg termini, tot aprofitant el plantejament de la política de cohesió econòmica i social de la Unió Europea durant el període 2014-2020. Alhora hauria d’aconseguir que la Comunitat Valenciana deixara d’estar catalogada com a regió més desenvolupada des de la perspectiva europea, ja que la nostra renda per càpita no arriba al 90% de la mitjana comunitària, sinó que se situa prop del 80% i això ens hauria de catalogar més bé com una regió en transició. Açò últim ens donaria més avantatges per a rebre diners dels fons estructurals (el FEDER, el FSE i el FEADER), dels quals rebrà el conjunt d’Espanya uns 36.000 milions d’euros entre 2014 i 2020 (un 14% menys que en el període 2007-2013).

Les prioritats d’actuació en la Comunitat Valenciana, al llarg dels propers set anys, són ben clares per a l’IVIE. D’una banda, hi ha prioritats més tradicionals en la recuperació econòmica: la creació d’ocupació mitjançant polítiques que milloren la capacitació de la població desocupada; la millora de la competitivitat de les empreses mitjançant polítiques que fomenten la modernització, la professionalització de la direcció i la incorporació d’innovacions tecnològiques; la millora de l’accés al finançament empresarial i la reducció de la burocràcia; i l’estímul de l’especialització de les empreses en segments de mercat de més qualitat.

D’altra banda, hi ha prioritats amb una perspectiva més amplia: l’aposta per la millora del sector educatiu i l’aprofitament adequat del capital humà; la millora del sistema d’investigació i innovació i de la transferència al sistema productiu; l’avanç en la vertebració del territori, amb la realització, entre d’altres projectes, del Corredor Mediterrani; i l’impuls de la conservació dels recursos naturals, del control d’emissions i de la consecució d’una major eficiència energètica i la sostenibilitat del desenvolupament. A la fi, un bon programa de treball per a qualsevol govern de la Generalitat, ara i en un futur pròxim.


Josep Mª Jordán Galduf

Martin Weber, Bernad Witkos
Enfoque del Tribunal de Cuentas Europeo respecto de la auditoría de la contratación pública en el ámbito de los fondos estructurales y de cohesión
Auditoría pública: revista de los Órganos Autónomos de Control Externo
# 60. 2013
El siguiente artículo presenta el enfoque del
Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) en relación con la auditoría de la contratación pública en el ámbito de los Fondos Estructurales y de Cohesión, describiendo brevemente el mandato del Tribunal según lo establecido en los tratados y analizando el marco reglamentario sobre adjudicación de contratos públicos definido en las directivas de la UE y en las normativas nacionales. A continuación explica las principales características de la metodología de auditoría subyacente a la declaración de fiabilidad anual del Tribunal y el modo en que esta se aplica a las auditorías de contratación pública. Por último, compara este enfoque con el de otras instituciones internacionales. [+]

Reglamento de Ejecución 288/2014 de 25 de febrero de 2014 , que establece normas con arreglo al Reglamento 1303/2013 por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, en relación con el modelo para los programas operativos en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo, y con arreglo al Reglamento 1299/2013 por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea, en relación con el modelo para los programas de cooperación en el marco del objetivo de cooperación territorial europea (DOUE L 87/01, 21.3.2014)

La Comisión Europea ha adoptado hoy un conjunto común de normas para mejorar la consulta, la participación y el diálogo con sus interlocutores (autoridades regionales, locales, urbanas y otras autoridades públicas, sindicatos, asociaciones de empresarios, ONG y organismos responsables de fomentar la inclusión social, la igualdad de género y la no discriminación) sobre la planificación, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de los proyectos financiados por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. Estos fondos son: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).
Este código de conducta europeo sobre el principio de asociación exige a los Estados miembros que refuercen la cooperación entre sus autoridades responsables del gasto de los Fondos Estructurales y de Inversión y los interlocutores de los proyectos, a fin de que sea más fácil compartir información, experiencia, resultados y buenas prácticas en el periodo de programación 2014-2020 y contribuir así a garantizar que el dinero se gaste de manera eficaz. (RAPID, IP/13/1313, 30.12.2013)

Reglamento 1310/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, que establece disposiciones transitorias relativas a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), modifica el Reglamento 1305/2013 en lo que atañe a los recursos y su distribución en el ejercicio de 2014 y modifica el Reglamento73/2009 y los Reglamentos 1307/2013, 1306/2013 y 1308/2013 en lo que respecta a su aplicación en el ejercicio de 2014 (DOUE L 347/865, 20.12.2013)

Reglamento 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento1083/2006 del Consejo (DOUE L 347/320, 20.12.2013)

Página 5 de 14

Esta web utiliza cookies con una finalidad estadistica y para mejorar su navegación